Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Secţia control

  3179

Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, bir. 36

tel. 20-16-97

Componenţa Secţiei control:

Funcţia

Nume

Telefon

inspector superior Galina Buzatu 022 20-16-97

inspector superior

Maria Cornea

022-20-17-43

inspector superior

Sofia Coipan

022-20-16-43

Secţia control funcţionează în subordinea directă a primarului general al municipiului Chişinău, activitatea sa fiind coordonată de secretarul Consiliului municipal Chişinău

 • În activitatea sa Secţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui, hotărârile Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului municipal Chişinău şi dispoziţiile primarului general al municipiului Chişinău, de alte acte legislative.
 • Obiectivul de bază al Secţiei constă în asigurarea îndeplinirii în termenele stabilite a documentelor parvenite de la organele ierarhic superioare, a deciziilor Consiliului municipal Chişinău, dispoziţiilor primarului general şi cele ale viceprimarilor municipiului Chişinău.

Secţia are următoarele atribuţii:

 • Participă la elaborarea proiectelor de decizii ale Consiliului municipal Chişinău şi a dispoziţiilor primarului general al municipiului Chişinău în problemele ce ţin de competenţa sa.
 • Asigură controlul îndeplinirii în termenele stabilite a documentelor parvenite de la organele de stat ierarhic superioare, şi anume:
 1. legile, decretele, adresările şi poruncile Preşedintelui Republicii Moldova;
 2. hotărârile, dispoziţiile, ordonanţele şi procesele-verbale ale Guvernului;
 3. ordinele şi adresările ministerelor, departamentelor şi agenţiilor;
 4. sesizările şi notificările Direcţiei control administrativ Chişinău a Ministerului Administraţiei Publice Locale la actele normative adoptate, de către Consiliul municipal Chişinău şi emise de către primarul general al municipiului Chişinău;
 5. hotărârile organelor judiciare şi titlurile executorii;
 6. recursurile şi sesizările organelor procuraturii.
 • Exercită controlul îndeplinirii în termenele stabilite a documentelor interne, şi anume:
  1. deciziile Consiliului municipal Chişinău;
  2. interpelările, propunerile şi obiecţiile consilierilor municipali, expuse în cadrul şedinţelor Consiliului municipal Chişinău;
  3. dispoziţiile primarului general al municipiului Chişinău;
  4. materialele cu rezoluţia "să fiu informat" a conducerii Primăriei municipiului Chişinău.
 • Generalizează datele privind îndeplinirea documentelor luate la control, conform situaţiei existente în fiecare vineri, şi prezintă rapoartele respective conducerii Primăriei municipiului Chişinău, sau după caz, ori de câte ori sunt solicitate.
 • Perfectează şi prezentă Consiliului municipal Chişinău note informative privind mersul îndeplinirii deciziilor şi propuneri privind ridicarea controlului asupra deciziilor realizate, sau după caz, ori de câte ori sunt solicitate.
 • Conlucrează cu persoanele responsabile de asigurarea evidenţei şi controlul îndeplinirii documentelor în direcţiile generale, direcţiile şi subdiviziunile Consiliului municipal şi Primăriei municipiului Chişinău întru îndeplinirea neîntârziată şi la nivelul cuvenit a documentelor luate la control.
 • În cazul neexecutării documentelor în termenele stabilite, informează conducerea Primăriei municipiului Chişinău pentru a fi luate măsuri operative. După caz, prezintă propuneri privind sancţionarea persoanelor care se fac vinovate de neexecutarea documentelor în termenele stabilite.
 • Exercită controlul respectării în activitatea subdiviziunilor structurale ale Consiliului municipal, Primăriei municipiului Chişinău, preturilor de sector, primăriilor oraşelor, satelor (comunelor) a evidenţei şi controlului îndeplinirii documentelor cu ridicarea materialelor necesare, în limita competenţelor.

REGULAMENTUL Secției control